Vážení rodičia, milí študenti,

na základe získaných skúseností po absolvovaní niekoľkých týždňov dištančného vzdelávania pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť študentom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých.

Držme si prsty, aby sme túto kritickú situáciu spoločnými silami a zodpovedným prístupom zvládli v zdraví.

Študenti a učitelia využívajú tieto nástroje na štúdium EduPage a platformu G-Suite Education

Umernenie pre študentov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania

Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

 • prioritne prostredníctvom edukačného portálu
 • pomocou videohovoru cez aplikáciu Google Meet
 • prostredníctvom sociálnych sietí,
 • prostredníctvom e-mailovej komunikácie
 1. Učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi (napr. cez EduPage), až potom ich začne realizovať.
 2. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (približne podľa platného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
  • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
  • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
  • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
  • projekty na samostatnú prácu.
 3. Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti.
Časová dotácia predmetu Množstvo zadaného učiva na samoštúdium Termín zadania
1 až 2 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ len raz do týždňa učivo a úlohy zadáva učiteľ v prvý deň v týždni, kedy je v rozvrhu daný predmet
3 až 4 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ dvakrát do týždňa
5 a viac hodín týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ trikrát do týždňa

Príklad:

 • V 1.A je dejepis v pondelok a v stredu. Úlohu zadá učiteľ v pondelok a žiaci ju vypracovanú odovzdajú najneskôr do budúceho pondelka. Učiteľ zadáva učivo v rozsahu 1 vyučovacej hodiny.
 • Matematika je v 1.A každý deň v týždni. Úlohu zadá učiteľ v pondelok, v stredu a v piatok (nie viac). Učiteľ zadá učivo v rozsahu max. 3 hodín matematiky.
 1. Úlohy posiela učiteľ v čase od 7:30 do 14:00
 2. Zadávanie učiva a úloh:
  • Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.
  • Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný na jeho vypracovanie.
  • Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

 

 1. Z predmetov INF,TsV, ADK, a u učebného odboru mikrobiológia študenti na konci II. polroka nebudú klasifikovaní známkou ale slovom ABSOLVOVAL.
Usmernenie