Výberové konanie na pedagogického zamestnanca

Riaditeľka  CSOŠ sv. Terezie z Lisieux vyhlasuje výberové konanie na voľné miesto pedagogického zamestnanca aprobácia anglický jazyk najlepšie v kombinácii s niektorým z týchto predmetov : psychológia  , matematika, informatika ,telesná a športová výchova na plný aj skrátený úväzok nástup od 1.9. 2020.

Pedagogické vzdelanie je podmienkou – vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa vyhlášky 1/2020 kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  Hľadáme pedagóga , ktorý má rád nové výzvy a je tímový hráč.

Ponúkame pozíciu v príjemnom až rodinnom kolektíve s primeraným počtom žiakov v triede.

Zaslanie prihlášky do výberoveho konania , profesijného životopisu, overené kópie o vzdelaní, cirkevný krstný a sobášny list  a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z na účel výberového konania zašlite e mailom cirkevnaskolabn@gmail.com alebo poštou na adresu CSOŠ sv. Terézie z Lisieux Farská 5 Bánovce nad Bebravou do 30.6. 2020

Informácia o počte voľných miest pre 2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľstvo CSOŠ sv. Terézie z Lisieux v Bánovciach nad Bebravou informuje o voľných miestach pre II. kolo prijímacích skúšok v študijných odboroch:

sociálno-výchovný pracovník                         6 voľných miest

vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť     6 voľných miest 

 

a pre dvojročný odbor, aj pre 8.ročník:

potravinárska výroba                                       4 voľné miesta 

biochemik mliekárska výroba                          0 voľných miest

Výsledky prijímacieho konania I. termín

Poradie prijímaných žiakov odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Poradie                          kód žiaka                                                     počet bodov

1.                                   IG2267Y6NHW2                                          154

2.                                   50G6T5CAGVRM                                        152

3.                                   EE1VBK79GZLV                                          144

4.                                   5LC6EZHYSFW4                                         114

5.                                   BRYP363G8G5W                                          63

6.                                   M0LD3F11PDC4                                            57

7.                                   OPH 02Z00VUT                                             52

8.                                    9AB47NVG2MGG                                         48

9.                                    AAEY06808G75                                            14

 

   Poradie prijímaných žiakov odbor sociálno-výchovný pracovník

1.                                  O0CA9SA5HC1M                                           100

2.                                  4SBLNY2ORZPK                                             63

3.                                   2ZW01BZB6L30                                              54

4.                                   SIS7MHLZLH0P                                              53

5.                                   4S23FSWGPI0J                                              49

6.                                   IBZARK122DW1                                              48

7.                                   FIH8HMXJAJVO                                              39

8.                                  X906EUF09F0K                                                15

 

Poradie prijímaných žiakov odbor biochemik mliekárska výroba

1.                                  6RCZ2H7BOFG0

2.                                  VYGXHB0OJ0HA

3.                                   0V7M6IVZJ1Z6

4.                                   M1AO2G20VE90

5.                                   R0ELEW2L76JG

6.                                   RROMHODTTYOL

 

Poradie prijímaných žiakov odbor potrqavinárska výroba

1.                                  WMSYR3PERD90

Usmernenie

Vážení rodičia, milí študenti,

na základe získaných skúseností po absolvovaní niekoľkých týždňov dištančného vzdelávania pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť študentom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých.

Držme si prsty, aby sme túto kritickú situáciu spoločnými silami a zodpovedným prístupom zvládli v zdraví.

Študenti a učitelia využívajú tieto nástroje na štúdium EduPage a platformu G-Suite Education

Umernenie pre študentov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania

Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

 • prioritne prostredníctvom edukačného portálu
 • pomocou videohovoru cez aplikáciu Google Meet
 • prostredníctvom sociálnych sietí,
 • prostredníctvom e-mailovej komunikácie
 1. Učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi (napr. cez EduPage), až potom ich začne realizovať.
 2. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (približne podľa platného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
  • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
  • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
  • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
  • projekty na samostatnú prácu.
 3. Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti.
Časová dotácia predmetu Množstvo zadaného učiva na samoštúdium Termín zadania
1 až 2 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ len raz do týždňa učivo a úlohy zadáva učiteľ v prvý deň v týždni, kedy je v rozvrhu daný predmet
3 až 4 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ dvakrát do týždňa
5 a viac hodín týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ trikrát do týždňa

Príklad:

 • V 1.A je dejepis v pondelok a v stredu. Úlohu zadá učiteľ v pondelok a žiaci ju vypracovanú odovzdajú najneskôr do budúceho pondelka. Učiteľ zadáva učivo v rozsahu 1 vyučovacej hodiny.
 • Matematika je v 1.A každý deň v týždni. Úlohu zadá učiteľ v pondelok, v stredu a v piatok (nie viac). Učiteľ zadá učivo v rozsahu max. 3 hodín matematiky.
 1. Úlohy posiela učiteľ v čase od 7:30 do 14:00
 2. Zadávanie učiva a úloh:
  • Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.
  • Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný na jeho vypracovanie.
  • Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

 

 1. Z predmetov INF,TsV, ADK, a u učebného odboru mikrobiológia študenti na konci II. polroka nebudú klasifikovaní známkou ale slovom ABSOLVOVAL.

Informácia o pracovnom režime CPPPaP

Dovoľte mi vás informovať o pracovnom režime CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) v Bánovciach nad Bebravou a v prípade záujmu o konzultáciu môžete využiť  telefonicky kontakt – 0903 668 660 (v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod.)

Odkaz na webovú stránku: http://www.cpppapbn.hostujem.sk

Facebook: @cpppapbn

Email:  ppp_bnb@stonline.skcpppapbn@gmail.com

Oznam

Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

Prianie

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Vo svetle tohto radostného sviatku, nech vám je slávenie Veľkej noci prameňom lásky a pokoja.

riaditeľka školy

OZNÁMENIE

Riaditeľstvo školy pracuje v obmedzenom režime – v pondelok a v stredu v čase od 8.00 do 10.00 hod. – len nevyhnutné záležitosti. V ostatných prípadoch využite elektronickú komunikáciu – cirkevnaskolabn@gmail.com, príp. nás kontaktujte telefonicky v štandardnom pracovnom čase od 7.00 -15.00 hod.

Správajme sa zodpovedne k svojmu zdraviu aj k zdraviu iných ľudí.

Dodržiavajme domácu karanténu.

Ďakujeme!