Profil: Po ukončení štúdia sa absolvent uplatní v pracovných činnostiach odevnej výroby priemyselného i zákazkového charakteru. Toto vzdelanie mu dáva možnosť samostatného rozhodovania sa pri riešení úloh a využitie vlastnej tvorivosti. Je schopný samostatne pracovať vo výrobe odevov, v technickej príprave výroby, pri organizovaní a riadení odevnej výroby v podnikoch i súkromných firmách  a v obchodnej sfére. Absolvent získava vedomosti zo základov účtovníctva v súkromnom podnikaní fyzických i právnických osôb.

Dĺžka štúdia: 4 roky

Ukončenie štúdia: maturitné vysvedčenie, výučný list

Duálne vzdelávanie

operátor odevnej výroby