Profil: Po úspešnom ukončení štúdia v danom odbore nájde absolvent uplatnenie v pracovných pozíciách ako administratívny pracovník v domove dôchodcov, v domove sociálnych služieb, v školských zariadeniach  a v školskom klube detí alebo ako pracovník v centre voľného času. Môže pôsobiť aj ako súkromný podnikateľ na poli poskytovania starostlivosti a sociálnych služieb. Uplatnenie nájde tiež ako zamestnanec na obecných, okresných , mestských a krajských úradoch a úradoch práce.

Dĺžka štúdia: 4 roky

Ukončenie štúdia: maturitné vysvedčenie

sociálno-výchovný pracovník