Článok I. Škola

 1. Sme katolícka cirkevná škola, ktorá nesie meno sv. Terézie z Lisieux.
 2. Zriaďovateľom CSOŠ sv. Terézie z Lisieux je Biskupský úrad Nitra.
 3. Základné princípy všetkých činností na škole sa opierajú o Interný štatút katolíckych škôl.
 4. Škola prijíma žiakov aj iného vierovyznania alebo i bez vyznania, ak žiaci i rodičia súhlasia s katolíckym zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom programe školy. Škola zároveň rešpektuje slobodnú vôľu jednotlivca, či sa rozhodne spojiť vieru so vzdelaním.
 5. Škola pôsobí v lokalite Rímskokatolíckej farnosti Bánovce nad Bebravou.
 6. Poslaním našej školy je vychovávať žiakov v duchu kresťanských a humanistických zásad preniknutých duchom slobody a lásky podľa evanjelia. V tomto zmysle v spolupráci s katechétmi škola vytvára čo najlepšie podmienky pre náboženskú výchovu.
 7. Škola vo výchovno-vzdelávacom procese plne rešpektuje medzinárodne platné dokumenty OSN, Deklaráciu práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa.
 8. Škola je zabezpečená zabezpečovacím systémom Jablotron (všetky vstupy) z dôvodu ochrany majetku, vo vstupom vestibule a na chodbách I. a II. poschodia je kamerový systém, ktorý je nainštalovaný aj v počítačovej učebni.

Článok II. Všeobecné ustanovenia

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválila riaditeľka školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.

 1. Časový rozvrh vyučovacieho dňa na teoretickom vyučovaní (TV):

o   Priestory TV (Farská 5) sa otvárajú pre žiakov o 700 hod.

o   Rozvrh vyučovacích hodín a prestávok na teoretickom vyučovaní:

Vyučovacia hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Začiatok   745 835 930 1020 1110 1225 1315          
Koniec   830 920 1015 1105 1155 1310 1400          
 1. Časový rozvrh vyučovacieho dňa na praktickom vyučovaní (PV):

o   Priestory PV  Milsy a.s  otváraj  pre žiakov o 630 hod.

 Rozvrh vyučovacích hodín a prestávok na odbornom výcviku:

Vyučovacia hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Začiatok 700 800   900 1000 1100 1215 1300          
Koniec 800 900  930 1100 1200 1300 1400          

Vyučovacia hodina na odbornom výcviku trvá 60 minút. Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok.

 1. Škola má vlastnú jedáleň, tzn. počas 30 minútovej prestávky sa žiaci na teoretickom vyučovaní  môžu naobedovať. Obedy sa vydávajú od 1155 do 1430 hod. v školskej jedálni.
 2. Organizácia vyučovania:
 1. Vyučovanie sa riadi rozvrhom hodín podľa príslušného vyučovacieho dňa.
 2. Po oznámení začiatku vyučovacej hodiny sa žiaci posadia na svoje miesta a pokojne vyčkajú príchod vyučujúceho.
 3. Ak učiteľ alebo majster odbornej výchovy (ďalej MOV) nepríde do 10 minút po začiatku vyučovacej hodiny, vyhľadajú ho týždenníci na TV alebo vedúci skupiny na PV v príslušnej zborovni. Ak nie sú úspešní, oznámia to príslušným zástupcom riaditeľky školy.
 4. Po oznámení konca vyučovacej hodiny sa príslušná vyučovacia hodina končí až odchodom vyučujúceho z triedy, odbornej učebne.
 5. V priebehu vyučovania sa v priestoroch školy zachováva ticho.
 6. Ďalšie podrobnosti organizácie práce v triedach a odborných učebniach určujú príslušní pedagogickí zamestnanci.
 7. Žiak bude uvoľnený priepustkou z vyučovania len na základe žiadosti zákonného zástupcu, a to z dôvodu návštevy lekára alebo z rodinných dôvodov.

Článok III. Práva a povinnosti žiakov

 1. a)Každý žiak má právo:
 2. aby v škole boli zabezpečené jeho práva v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa §104/91 Z.z., na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, nezasahovanie do svojho súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie,
 3. na ochranu zdravia, bezpečnosť pri vyučovaní, ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, alebo členov rodiny, na ochranu pred akýmkoľvek  telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, nedbanlivým zaobchádzaním,
 4. na ochranu a pomoc voči šikanovaniu, vydieraniu, ponižovaniu, vyhrážaniu,
 5. na ochranu súkromia, cti a povesti, ako aj na ochranu svojej rodiny,
 6. na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku),
 7. na zabezpečenie disciplíny v škole a výchovu v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti, solidarity a demokracie, spôsobom zlučiteľným s kresťanskou morálkou a ľudskou dôstojnosťou – to znamená, že vedenie školy okamžite rieši sťažnosti týkajúce sa vydierania, šikanovania, či fyzického napadnutia,
 8. na harmonický rozvoj osobnosti, kvalitnú výučbu v každom predmete, zdravý fyzický, duševný, morálny a duchovný rozvoj,
 9. na komunikáciu s vyučujúcimi v duchu zásad humanity a tolerancie,
 10. na možnosť slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,
 11. na zdôvodnenie klasifikácie,
 12. v prípade pochybností o správnosti klasifikácie na konci 1. alebo 2. polroka do 3 dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie (žiaci mladší ako 18 rokov prostredníctvom zákonného zástupcu),
 13. podľa vlastného záujmu sa zapojiť do niektorej z foriem záujmovej činnosti a súťaží (športové a technické krúžky,  SOČ, olympiády a pod.),
 14. zúčastňovať sa podujatí organizovaných školou,
 15. používať pre svoje vzdelávanie učebné pomôcky a didaktickú techniku, ktorými škola disponuje,
 16. primeranou formou sa obrátiť s problémami na ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca a riaditeľku školy,
 17. poznať dokumentáciu, ktorá sa týka jeho osoby,
 18. oboznámiť sa so školským poriadkom, ako aj s následkami v prípade jeho porušenia,
 19. v prípade konfliktnej situácie byť vypočutý na svoju obranu,
 20. byť volený do triednej samosprávy, žiackej školskej rady a do rady školy a pôsobiť v nich.

Tieto práva sa vzťahujú na každého žiaka bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnosť, sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.

Žiacka školská rada:

reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy. Prostredníctvom nej môžu zvolení zástupcovia žiakov z jednotlivých tried predkladať pripomienky, podnety, sťažnosti a návrhy na opatrenia týkajúce sa školy.

 1. b) Každý žiak je povinný:
 2. oboznámiť sa so školským poriadkom a dôsledne ho dodržiavať,
 3. rešpektovať školský poriadok, ako aj pokyny zamestnancov školy,
 4. správať sa zdvorilo a s úctou ku všetkým zamestnancom školy, k hosťom našej školy, ale i k svojim spolužiakom, základnou formou spolunažívania je pozdrav, slušné správanie a vyjadrovanie sa,
 5. osvojovať si vedomosti a zručnosti, získavať návyky poskytované školou, cieľavedome sa zameriavať na tvorivú prácu a zvládnutie odborných činností v povolaní, na ktoré sa pripravuje,
 6. osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,
 7. byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov školy a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe, rodičom i škole a bol príkladom pre ostatných,
 8. maximálne využiť svoj čas a rozumové schopnosti k úspešnému dosiahnutiu vzdelávacieho cieľa,
 9. chrániť si vlastné zdravie aj zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí,
 10. byť v škole a na školských podujatiach vhodne čisto oblečený a upravený, nenosiť  roztrhané oblečenie (nohavice, tričká, a iné).
 11. dbať o osobnú hygienu, spoločensky vhodnú úpravu zovňajšku a účesu,
 12. zúčastniť sa školských svätých omší, správať sa dôstojne, nosiť slušné oblečenie – chlapci dlhé nohavice, dievčatá nenosiť  tričká na ramienka, výstrihy a  krátke sukne,
 13. zaujať dôstojný postoj k predkladaným vieroučným pravdám,
 14. dôsledne dodržiavať pravidlá uvoľňovania z vyučovania a ospravedlňovanie absencie,
 15. na praktickom vyučovaní v deň nástupu po absencii predložiť majstrovi odbornej výchovy,  alebo zastupujúcemu MOV  jej písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom,

na teoretickom vyučovaní do jedného týždňa po absencii bez vyzvania predložiť triednemu učiteľovi,  alebo zastupujúcemu TU  jej písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom,

 1. šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami – v prípade ich svojvoľného poškodenia škodu uhradiť,
 2. dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a uposlúchnuť pokyny predsedu triedy, týždenníkov, vedúceho skupiny,
 3. žiak je povinný spolupracovať na upratovaní odborných učební,
 4. dochádzať do záujmových krúžkov, na ktoré sa dobrovoľne prihlásil,
 5. neodkladne doručovať informácie školy určené zákonným zástupcom,
 6. dodržiavať bezpečnostné, protipožiarne a prevádzkové predpisy platné v areáli školy,
 7. neodkladne oznámiť škole zmenu v osobných údajoch a prípadný nesúlad so školskou databázou.

Článok IV. Žiakom sa zakazuje:

 1. prejavovať sa voči svojmu okoliu rôznymi formami diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu či intolerancie,
 2. vyvíjať na spolužiakov psychický nátlak a fyzické násilie, od svojich spolužiakov požadovať služby, peniaze, jedlo, alebo predmety /šikanovanie/,
 3. fajčiť v priestoroch školy, pred budovou školy, ako aj pri všetkých činnostiach a podujatiach organizovaných školou. Za fajčenie sa považuje aj používanie elektronickej cigarety,
 4. prinášať a požívať alkoholické nápoje, omamné a iné návykové a zdraviu škodlivé látky,
 5. prinášať a používať veci ohrozujúce život a zdravie žiakov, pedagógov i ostatných ľudí,
 6. prinášať a používať veci a predmety, ktoré by mohli vyrušovať, rozptyľovať či obťažovať spolužiakov a vyučujúcich,
 7. prinášať do školy cenné predmety,
 8. používať mobilný telefón a iPod cez vyučovaciu hodinu,
 9. neslušne, hrubo sa vyjadrovať a správať v škole aj na verejnosti, používať akékoľvek prejavy vulgárneho charakteru,
 10. nosiť odev, ktorý je v rozpore s katolíckym charakterom školy,
 11. opustiť budovu školy bez priepustky počas vyučovania alebo cez prestávku,
 12. behať v priestoroch školy, kričať a hlučne sa správať,
 13. otvárať okná bez povolenia pedagóga,
 14. otvárať alebo inak manipulovať s dverami do ulice,
 15. ničiť zariadenia, dvere, okná, steny a podlahu nálepkami, kresbami, nápismi a hrubým zaobchádzaním,
 16. hrať sa s loptou a iným športovým náčiním v triedach, odborných učebniach a na chodbách,
 17. hrať v priestoroch školy a na jej akciách hry o peniaze,
 18. bez povolenia školy robiť duplikáty kľúčov od školských zámkov,
 19. natáčať zvukový alebo obrazový záznam v priestoroch školy a na pracoviskách iných právnických alebo fyzických osôb, na ktorých prebieha odborný výcvik žiakov,
 20. počas vyučovania počúvať hudbu cez slúchadlá,
 21. zapaľovať oheň a manipulovať s ohňom,
 22. inštalovať do školských počítačov software, ktorý vopred neschváli vyučujúci,
 23. používať v škole na školských počítačoch software, ktorý vopred neschváli vyučujúci.

Článok V. Povinnosti týždenníkov

 1. Týždennícku službu určuje na celý týždeň triedny učiteľ.
 2. Týždenníci:
 • prichádzajú do triedy najneskôr 10 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny, prehliadnu triedu, menšie chyby odstránia sami, väčšie nahlásia triednemu učiteľovi,
 • dbajú, aby bola tabuľa vždy čistá, na zemi a okolo koša na smeti bol poriadok, aby nechýbala krieda/fixky,
 • ak vyučujúci nepríde do 10 minút po zazvonení do triedy, vyhľadajú ho v zborovni a ak neuspejú, oznámia to zástupcovi riaditeľky školy.

Článok VI. Práva a povinnosti rodičov (zákonných zástupcov)

a) Rodič (zákonný zástupca) má právo:

 • na konzultačných hodinách pre rodičov získať informácie o prospechu a správaní svojho dieťaťa,
 • na prístup k dokumentom vydaným školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú jeho dieťaťa,
 • poznať účel, na ktorý sa využil jeho finančný príspevok,
 • po predchádzajúcom dohovore požiadať o konzultáciu vyučujúceho, výchovnú   poradkyňu, školskú psychologičku, riaditeľku školy,
 • po predchádzajúcom dohovore sa zúčastniť vyučovania.

b) Rodič (zákonný zástupca) je povinný:

 • oboznámiť sa so školským poriadkom a viesť k jeho dodržiavaniu aj svoje dieťa,
 • prevziať zodpovednosť za škody, ktoré jeho dieťa spôsobí na majetku školy, spolužiakov a zamestnancov,
 • najneskôr do 24 hodín nahlásiť neprítomnosť svojho dieťaťa v škole,
 • na praktickom vyučovaní v deň nástupu po absencii písomne ospravedlniť

 absenciu svojho dieťaťa,

na teoretickom vyučovaní do jedného týždňa po absencii písomne ospravedlniť

 absenciu svojho dieťaťa,

 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

Článok VII. Zásady správania sa žiakov                                                                                

 1. Oslovenie a pozdravy – žiaci:
 2. oslovujú zamestnancov školy: pani riaditeľka, pán majster, pán učiteľ, pani sekretárka a pod.,
 3. zdravia pozdravom „Dobrý deň“,
 4. zdravia všetkých zamestnancov a návštevníkov školy,
 5. zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci vyučovacej hodiny tak, že vstanú – rovnako zdravia návštevu dospelej osoby pri jej vstupe a odchode a za prítomnosti vyučujúceho si sadajú až na jeho pokyn,
 6. zdravia všetkých zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.
 7. Príchod žiakov do školy
 8. Žiaci prichádzajú na vyučovanie tak, aby najneskôr 5 minút pred jeho začiatkom zaujali miesto v triede alebo odbornej učebni.
 9. Do budovy školy na Farskej ulici vstupujú a vychádzajú len cez hlavný vchod . Použiť iný vchod môžu len v odôvodnených prípadoch.
 10. Pri vstupe do budovy školy si žiaci očistia obuv.
 11. Na odbornom výcviku v Milsy a.s. sú žiaci povinní prezliecť sa a obuť do predpísaných osobných ochranných odevov a obuvi, ktoré si po ukončení vyučovania odkladajú na určené miesto.
 12. Čas do začiatku vyučovania využíva žiak na opakovanie učiva a na prípravu na vyučovanie.
 13. Správanie žiakov na vyučovaní
 14. Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské podujatia včas a riadne pripravený. Veci potrebné na vyučovaciu hodinu si pripraví na lavicu, ostatné veci má uložené v taške. Jedlo na lavicu počas vyučovania nepatrí.
 15. Žiak na vyučovaní sedí slušne a neruší vyučovanie nevhodným správaním.
 16. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Hovorí, až keď je vyvolaný. Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti.
 17. Žiak môže opustiť určené pracovné miesto v odbornej učebni alebo v učebni len so súhlasom vyučujúceho.
 18. V špeciálnych učebniach, laboratóriách, odborných učebniach a na hodinách telesnej výchovy sa žiaci riadia špecifickými pokynmi vyučujúcich.
 19. Ak žiak nemá na hodine telesnej výchovy potrebný cvičebný úbor po tretíkrát,  dostane napomenutie od triedneho učiteľa a pri následnom opakovaní sa bude postupovať podľa školského poriadku.
 20. Ak žiak na vyučovaní v odborných učebniach opakovane nemá pracovný odev alebo obuv, bude mu udelené pokarhanie riaditeľkou, pri následnom opakovaní sa bude postupovať podľa školského poriadku.
 21. Správanie žiakov cez prestávky

Cez prestávku žiak spravidla zostáva v učebni alebo v odbornej učebni, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Správa sa pokojne, nevyrušuje ostatných hlučným správaním,

 1. nebehá, neničí školské zariadenie, nehádže odpadky na podlahu, neotvára okná a nevykláňa sa z okien.
 2. Počas prestávok môžu žiaci opustiť budovu len v odôvodnených prípadoch s písomným povolením pedagóga, okrem prípadu uvedeného v článku II. bod 3.
 3. Žiak udržuje na toaletách čistotu a poriadok – zbytočne sa tam nezdržiava.
 4. Odchod žiakov zo školy
 5. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
 6. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Očistia tabuľu, zatvoria okná,  skontrolujú, či sú uzavreté vodovodné kohútiky a zhasnuté svetlá.
 7. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, v šatni sa preoblečú a opustia školskú budovu.
 8. Žiaci odchádzajú zo školy alebo na TV až na pokyn vyučujúceho po vykonaní bodu 1 a 2  alebo po uprataní OU na PV.
 9. Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v šatni, v priestoroch školy, ani pred budovou školy.
 1. Dochádzka žiakov do školy
 2. Žiak dochádza do školy a na podujatia školy načas.
 3. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len z vážnych zdravotných, rodinných alebo iných dôvodov.
 4. Zásadne sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkendy predčasným odcestovaním alebo neskorším príchodom. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcou písomnou žiadosťou zákonného zástupcu odsúhlasenou triednym učiteľom.
 5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z  vopred známych dôvodov, požiada rodič alebo zákonný zástupca žiaka v časovom predstihu o uvoľnenie:

–  z jednej vyučovacej hodiny – príslušného vyučujúceho

–  z jedného alebo z viacerých  dní – triedneho učiteľa alebo majstra OV

 1. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom, zástupcom zariadenia alebo lekárom. Evidencia o absencii sa povinne vedie v zošite žiaka pre ospravedlnenie absencie.
 2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z vopred nepredvídaného dôvodu, jeho zákonný zástupca je povinný  oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV dôvod neprítomnosti najneskôr do 24 hodín.
 3.  Na praktickom vyučovaní v deň nástupu po absencii žiak predloží majstrovi odbornej výchovy alebo zastupujúcemu MOV jej písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Na teoretickom vyučovaní po absencii do jedného týždňa žiak bez vyzvania predloží triednemu učiteľovi alebo zastupujúcemu triednemu učiteľovi jej písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ alebo MOV akceptovať.
 4. Každé ospravedlnenie žiaka musí byť v slovníku určenom na ospravedlnenia.
 5. Neskorý príchod na vyučovanie sa považuje za narušenie vyučovacieho procesu. Za 3 neospravedlnené neskoré príchody (do 15 minút) sa vykazuje 1 neospravedlnená hodina. Nad 15 minút sa vykazuje vymeškaná celá hodina.
 6. Pri neospravedlnenej absencii sa u žiaka uplatnia výchovné opatrenia článku IX. ods. 4 školského poriadku.
 7. Na základe lekárskeho návrhu môže riaditeľka školy rozhodnúť o oslobodení žiaka z vyučovania telesnej a športovej výchovy. Takýto žiak sa nemusí zúčastňovať hodín telesnej a športovej výchovy, ktoré sú na začiatku alebo konci vyučovacieho dňa danej triedy.
 8. Ak má žiak dlhodobé zdravotné alebo iné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať na vyučovacom procese a splnil povinnú školskú dochádzku, môže prostredníctvom zákonného zástupcu, alebo ak je žiak plnoletý sám požiadať o prerušenie štúdia, najviac na tri roky.
 9. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľke školy, ak je žiak maloletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný zástupca.
 1. Správanie žiakov mimo školy

Každý žiak reprezentuje našu školu aj mimo jej priestorov, preto:

 1. je slušný, zdvorilý a čestný,
 2. k svojim blížnym sa správa kamarátsky a pomáha im v práci. Nevyvoláva hádky, bitky a nevyjadruje sa neslušne, hrubo a nepoužíva žiadne prejavy vulgárneho charakteru,
 3. je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných prostriedkoch a všemožne im pomáha,
 4. chráni svoje zdravie a zdravie iných, preto nepožíva alkoholické nápoje, nefajčí, nie je pod vplyvom drog a iných zdraviu škodlivých návykových látok, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy,
 5. chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho.

Článok VIII. Výchovné ciele

 1. Výchovný proces v škole má viesť žiakov k rozvíjaniu osobnej iniciatívy, čím sa žiak výrazne pričiní o formovanie svojej osobnosti. V tomto duchu pedagogickí zamestnanci podnecujú v žiakoch túžbu po poznaní a objavovaní.
 2. Hlavným poslaním našej školy je pripravovať žiakov na budúce povolanie, oboznamovať ich s kultúrnym dedičstvom predchádzajúcich generácií, pestovať v žiakoch rozumové schopnosti, správny  úsudok, zmysel pre hodnoty a pomáhať im vytvárať si priateľské vzťahy medzi sebou.
 3. Výchovné pôsobenie na žiakov sa opiera o:
 •  spoluprácu s rodičmi (zákonnými zástupcami),
 •  priateľský vzťah žiak – pedagogický zamestnanec,
 •  úctu voči sebe navzájom,
 •  osobný príklad pedagógov.

Článok IX. Výchovné opatrenia

 1. Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny.
 2. Výchovné opatrenia udelené riaditeľkou školy sa udeľujú písomne a oznámia sa ich zákonným zástupcom.
 3. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, majster OV, riaditeľka školy. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva Slovenskej republiky alebo orgán štátnej správy, či inej organizácie. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy:
 4. a)Pochvala triednym učiteľom alebo majstrom OV:
 • za  prospech – prospel veľmi dobre,
 • za nulovú absenciu,
 • za úspešnú reprezentáciu triedy,
 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
 • za vzorné správanie sa a plnenie si školských povinností,
 • za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy.
 1. b)Pochvala riaditeľkou školy:
 • za prospech – prospel s vyznamenaním,
 • za úspešnú reprezentáciu školy,
 • za aktívnu účasť na duchovných aktivitách školy.
 1. c)Pochvala alebo iné ocenenie zástupcom zriaďovateľa školy, zástupcom štátnej správy v školstve, ministrom školstva Slovenskej republiky alebo orgánom štátnej správy či inej organizácie:
 • za mimoriadne záslužný čin,
 • za statočný čin,
 • za nezištnú pomoc,
 • za vysoko humánny prístup k ľuďom,
 • za príkladný čin,
 • za verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.
 1. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť  niektoré z týchto opatrení na posilnenie disciplíny:
a) Napomenutie od triedneho učiteľa alebo majstra OV:
 • za 2-3 hod. neospravedlnenej absencie,
 • za oneskorené príchody do školy,
 • za vyrušovanie na hodinách,
 • za zabúdanie si učebných pomôcok, cvičebných úborov, osobných  ochranných odevov a obuvi,
 • za nevhodné správanie sa v škole  či na verejnosti,
 • za 3 zápisy v triednej knihe,
 • za nesplnenie uloženej úlohy v škole.

       b) Pokarhanie od triedneho učiteľa alebo majstra OV:

 • za 4 – 6 hod. neospravedlnenej absencie,
 • za 5 zápisov v triednej knihe,
 • za opakované priestupky, za ktoré bol žiak už napomínaný.
 1. c) Pokarhanie od riaditeľky školy
 • za 6-8 hod. neospravedlnenej absencie,
 • za opakované priestupky, za ktoré bol žiak už pokarhaný triednym učiteľom alebo majstrom OV,
 • za 6 zápisov v triednej knihe,
 • za agresívne správanie sa v škole alebo na verejnosti,
 • za neúmyselné porušenie BOZP bez následkov.
 1. d) 2. stupeň zo správania

Udeľuje sa za:

 • neospravedlnenú absenciu v rozsahu 9-15 hod.,
 • za 7 zápisov do triednej knihy,
 • fajčenie v priestoroch školy, pred budovou školy, ako aj pri všetkých činnostiach a podujatiach organizovaných školou,
 • úmyselné poškodenie majetku školy alebo iného zariadenia, v ktorom škola hosťuje,  alebo osobného majetku zamestnanca školy,
 • úmyselné porušenie BOZP,
 • neúmyselné porušenie BOZP s následkom vyžadujúcim lekárske ošetrenie, alebo s následkom poškodenia majetku,
 • to, ak žiak je klasifikovaný podľa odseku 4c) a opätovne poruší školský poriadok.
 1. e) 3. stupeň zo správania

Udeľuje sa za:

 • neospravedlnenú absenciu v rozsahu 16 – 30 hod.,
 • opustenie školy počas vyučovania alebo prestávky bez priepustky,
 • neuposlúchnutie pedagogického zamestnanca školy,
 • fyzické napadnutie spolužiaka,
 • prinesenie alebo požitie alkoholického nápoja, či aplikovanie návykovej látky resp. byť pod ich vplyvom v škole alebo na ľubovoľnej školskej akcii,
 • úmyselné porušenie BOZP s následkom vyžadujúcim lekárske ošetrenie, alebo s následkom poškodenia majetku,
 • neúmyselné porušenie BOZP s následkom vyžadujúcim lekárske  ošetrenie spojené s práceneschopnosťou,
 • to, ak žiak je klasifikovaný podľa odseku 4d) a opätovne poruší školský poriadok.
 1. f) stupeň zo správania , s podmienečným vylúčením zo štúdia

    Udeľuje sa za:

 • neospravedlnená absencia v rozsahu 31 – 40 hod.,
 • šikanovanie spolužiaka,
 • fyzické napadnutie spolužiaka vyžadujúce si následné lekárske ošetrenie,
 • prejavovanie sa voči svojmu okoliu rôznymi formami diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu alebo intolerancie,
 • vedomé uvedenie pedagogického zamestnanca do omylu,
 • sfalšovanie obsahu písomností (lekárskeho potvrdenia, vysvedčenia, správy od učiteľa, majstra OV, zákonného zástupcu a pod.) alebo podpisu na nich,
 • natáčanie  zvukového, alebo obrazového záznamu v priestoroch školy  a na pracoviskách iných právnických alebo fyzických osôb na ktorých prebieha odborný výcvik žiakov,
 • urážku zamestnanca školy,
 • úmyselné porušenie BOZP s následkom vyžadujúcim lekárske ošetrenie spojené s práceneschopnosťou,
 • neúmyselné porušenie BOZP s následkom vyžadujúcim lekárske  ošetrenie spojené s práceneschopnosťou 3 dni a viac,
 • vylúčenie z firmy na OR z dôvodu neplnenia si povinnosti žiaka,
 • to, ak je žiak klasifikovaný podľa odseku 4e) a opätovne poruší školský poriadok.
 1. g) Vylúčenie zo štúdia

Udeľuje sa:

 • ak je žiak klasifikovaný podľa odseku 4f) a opätovne poruší školský poriadok,
 • za  41 hodín  a viac hodín neospravedlnenej absencie,
 • za šírenie návykových látok na škole, školskom podujatí alebo ich aplikovanie spolužiakovi,
 • za agresívne správanie žiaka voči zamestnancovi školy,
 • za úmyselné porušenie BOZP s následkom vyžadujúcim lekárske ošetrenie spojené s práceneschopnosťou 3 dni a viac,
 • za hrubé narušenie etických a morálnych princípov spolunažívania, vzbudenie verejného pohoršenia.
 1. Výchovné opatrenie podľa odseku 4f) a  4g) je podmienené splnenou povinnou školskou dochádzkou.
 2. Pred uložením výchovného opatrenia podľa odsekov 4a) až 4g) musia byť previnenia žiaka objektívne prešetrené. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovaní za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.
 3. Výchovné opatrenia uvedené v odsekoch 4c) až 4g) je možné uložiť  po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacoch odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy,  najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.
 4. Uložené opatrenia vo výchove podľa odseku 4a) až 4g) sa oznamujú žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.
 5. Výchovné opatrenia udelené respektíve uložené neplnoletému žiakovi oznamuje škola zákonnému zástupcovi žiaka písomne.
 6. Výchovné opatrenia zaznamenáva triedny učiteľ do osobného spisu žiaka.

V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku 4f)  určí riaditeľka školy skúšobnú lehotu, ktorá môže trvať najviac jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľka školy upustí od jeho vylúčenia. Ak sa však žiak

 1. v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľka školy žiakovi  uloží opatrenie vo výchove podľa odseku 4g).

Článok X. Dodatok

Súčasťou školského poriadku sú interné príkazy.

Článok XI. Účinnosť

Školský poriadok sa vydáva v súlade s § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. a nadobúda účinnosť 01.09.2019.

Ing. Jana Virgovičová
riaditeľka CSOŠ