Kritériá prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ na študijný odbor

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a 7661 M sociálno –výchovný pracovník

 pre šk. r. 2020/2021

Riaditeľka Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Terézie z Lisieux v Bánovciach nad Bebravou v zmysle zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len školský zákon) a v zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácií a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 dňa 07. 05. 2020 zverejňuje tieto podmienky, hodnotenia  prijatia na štúdium do 1. ročníka:

 

 

Študijný odbor:        7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Dĺžka štúdia :             4 roky/denné štúdium/

Počet žiakov:             15

 

Študijný odbor:        7661 M sociálno –výchovný pracovník

Dĺžka štúdia :            4 roky/denné štúdium/

Počet žiakov:             15

 

  1. Forma prijímacej skúšky a Obsah prijímacej skúšky::

 

Žiak nevykonáva písomnú prijímaciu skúšku z profilových predmetov pre študijný odbor 7646 M      vychovávateľsko –opatrovateľská činnosť a 7661 M sociálno-výchovný pracovník.

 

  1. POSTUP HODNOTENIA V PRIJÍMACOM KONANÍ Pre stanovenie poradia úspešnosti, ktoré určí poradie prijatých a neprijatých žiakov sa stanovuje tento postup:Žiak získa body za :

 2.1 Za prospech na základnej škole – podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník  a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

2.1.1 Povinné predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov =5 · (4 – x) · (4 – x)  , kde x je známka.

– Slovenský jazyk a literatúra
– Matematika

2.1.2 Profilové predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu : počet bodov =3 · (4 – x) · (4 – x), kde x je známka.
– Biológia

2.1.3 Doplnkové predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov=2.(4-x).(4-x), kde x je známka.
– Anglický jazyk

 

  1. Prospech

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 

  1. Ďalšie kritéria

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu <0;100> bodov

 

4.1 Predmetová olympiáda

 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5 mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo v 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ,RUJ, FRJ, SJA), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, biblickej alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

okresné kolo                          1. – 5. miesto                                                      3 body
krajské kolo                            1. – 5. miesto                                                      5 bodov
(Pre každý predmet sa berie len najlepší výsledok. Je potrebné doložiť hodnoverný doklad)

Za úspešnú účasť v biblickej olympiáde získa žiak nasledovné bodové ohodnotenie,

dekanátne kolo          1. – 3. miesto                                                                 5 bodov
diecézne kolo             1. –  3. miesto                                                                10 bodov

Za úspešnú účasť (1.-3. miesto) v krajských a vyšších súťažiach

v rôznych záujmových oblastiach / individuálne/                                       5 bodov
(Je potrebné doložiť hodnoverný doklad – diplom)

 

4.2 Športová súťaž

Športová súťaž  sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3 mieste v okresnom alebo krajskom kole športovej súťaže  pre študijný odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, pre študijný odbor sociálno-výchovný pracovník sa športová súťaž do celkového hodnotenia nezapočítava.

okresné kolo športovej súťaže                                  1. – 5. miesto                                                      3 body
krajské kolo športovej súťaže                                    1. – 5. miesto                                                       5 bodov

 

4.3 Umelecké  súťaže

 

Umelecká súťaž sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3 mieste v okresnom,krajskom, celoslovenskom alebo v medzinárodnom kole umeleckej súťaže  pre študijný odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.

okresné kolo umeleckej súťaže                    1. – 5. miesto                                                      3 body
krajské kolo umeleckej súťaže                      1. – 5. miesto                                                      5 bodov

celoslovenské kolo                                          1 –  3. miesto (pásmo)                                      10 bodov

medzinárodná súťaž                                        1 –  3. miesto  (pásmo)                                    15 bodov

 

4.4 Kritérium Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Terézie z Lisieux

Z poradia vypadávajú žiaci, ktorí mali na konci  8. roč. a v 1. polroku 9. roč. ZŠ zníženú známku zo správania a tiež žiaci, ktorí  mali v 1. polroku 9. ročníka nedostatočnú  známku.

 

5. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené tieto kritéria:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č,. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 4 Ďalšie kritéria

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy

 

6. Prijatí nebudú

– uchádzači, ktorí nedosiahnu v celkovom súčte aspoň 50 bodov

– vzhľadom na profil absolventa študijných odborov a budúce povolanie, nemôže byť prijatí žiak s ťažkým stupňom dyslexie, dysgrafie a dysortografie

– v zmysle vnútorného štatútu školy si zriaďovateľ vyhradzuje právo prijať do každej prvej triedy CSOŠ troch žiakov, ktorí úspešne urobili prijímacie skúšky, na základe vlastných kritérií.

 

PODMIENKOU K PLATNÉMU PRIJATIU KAŽDÉHO ŽIAKA JE PÍSOMNÝ SÚHLAS ŽIAKA A JEHO RODIČOV, ALEBO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV S VÝCHOVOU A VZDELÁVANÍM V DUCHU KATOLÍCKEJ VIERY A MORÁLKY.  

Vstupné údaje: Vyplnená prihláška na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.