Kritériá prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ na  učebný odbor

biochemik – mliekarenská výroba pre šk. rok 2020/2021

 

Riaditeľka Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Terézie z Lisieux v Bánovciach nad Bebravou v zmysle zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   dňa 07.05 2020   zverejňuje tieto podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka učebného odboru 2987 H 01 biochemik mliekarenská výroba:

 

POSTUP HODNOTENIA V PRIJÍMACOM KONANÍ

Pre stanovenie poradia úspešnosti, ktoré určí poradie prijatých a neprijatých žiakov sa stanovuje tento postup:
  
Žiak  získa body za :

Za prospech na základnej škole – podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník  a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

 

1.Povinné, profilové a doplnkové predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za priemer známok z predmetov:

–  Slovenský jazyk a literatúra

–  Matematika

–  Anglický jazyk

–  Chémia

–  Biológia

–  Fyzika

 

2.Športová súťaž

Športová súťaž  sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3 mieste v okresnom alebo krajskom kole športovej súťaže

okresné kolo športovej súťaže                          1. – 5. miesto                                                  3 body
krajské kolo športovej súťaže                            1. – 5. miesto                                                  5 bodov

 

3.Kritérium Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Terézie z Lisieux

Z poradia vypadávajú žiaci, ktorí mali na konci  8. roč. a v 1. polroku 9. roč. ZŠ zníženú známku zo správania a tiež žiaci, ktorí  mali v 1. polroku 9. ročníka nedostatočnú  známku.

PODMIENKOU K PLATNÉMU PRIJATIU KAŽDÉHO ŽIAKA JE PÍSOMNÝ SÚHLAS ŽIAKA A JEHO RODIČOV, ALEBO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV S VÝCHOVOU A VZDELÁVANÍM V DUCHU KATOLÍCKEJ VIERY A MORÁLKY.

 

Vstupné údaje: Vyplnená prihláška na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.